Statut

STATUT

Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”
(Zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 24.06.2016 r. – tekst jednolity obowiązujący od dnia 24.06.2016 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855, z póżn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie może prowadzi działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedziba Stowarzyszenia jest w Warszawie.
3. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
4. Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 4

Misją stowarzyszenia jest:

budowanie partnerstwa, silnej reprezentacji i uczestnictwa rodziców w kształtowaniu polityki edukacyjnej.

§ 5

1. Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak według zatwierdzonych wzorów.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: „Rodzice w Edukacji”
3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej właściwej dla ochrony dóbr osobistych.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:
a. promocja, animacja i realizacja wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych,
b. podejmowanie działań aktywizujących społeczności lokalne i wspieranie regionalizmu,
c. podejmowanie działań w celu upowszechniania partnerstwa w edukacji,
d. działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży,
e. organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej, w tym upowszechnianie wiedzy na temat roli rodziców w edukacji w Europie,
f. prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
g. działania wspomagające rozwój postaw obywatelskich i patriotycznych,
h. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
i. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
j. działania na rzecz promocji integracji i partnerstwa w edukacji,
k. działania mające na celu upowszechnianie postaw obywatelskich i działań na rzecz demokracji w środowisku szkolnym,
l. działania na rzecz uspołecznienia oświaty, wspierania działalności rad rodziców i samorządów uczniowskich, a w szczególności promowania współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli oraz dyrektorów w szkołach i placówkach,
m. reprezentowanie rodziców wobec organów prowadzących, nadzorujących i władz oświaty,
n. wspieranie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny,
o. promowanie wielokulturowości i wielojęzyczności.

§ 7

Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,
b. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
c. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, badawczej, wydawniczej i publicystycznej oraz działalności w zakresie poradnictwa i pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
d. organizowanie kształcenia i dokształcania w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych, imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych,
e. organizację i prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, kursów, konferencji, imprez, konkursów, wystaw w kraju i za granicą,
f. prowadzenie placówek kulturalnych, oświatowych, pedagogicznych, psychologicznych, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
g. prowadzenie staży i praktyk studenckich oraz praktyk wolontariackich,
h. tworzenie sieci szkół i placówek wychowawczo-opiekuńczych działających pod patronatem Stowarzyszenia,
i. organizowanie wymiany młodzieży, nauczycieli i rodziców między szkołami w Polsce i za granicą.

§ 8

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. W realizacji celów statutowych może również współpracować z innymi osobami i podmiotami.
2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.
3. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, obywatelstwa polskiego lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego Statutu. O członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia może ubiegać się osoba fizyczna, która uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
4. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.
5. Do obowiązków członków wspierających i honorowych należy promocja stowarzyszenia, wspieranie stowarzyszenia swoim autorytetem i wiedzą.

§ 10

1. Przyjęcie na członka zwyczajnego lub wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu po złożeniu deklaracji członkowskiej.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, a także prawo posiadania legitymacji Stowarzyszenia i posługiwania się odznakami Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
a. brać czynny udział w działaniach Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. regularnie opłacać składki członkowskie,
c. popierać cele Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji,
d. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkostwo ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b. niepłacenia składek przez okres 612 miesięcy,
c. pozbawienia praw publicznych,
d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
f. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Stwierdzenie ustania członkostwa zarząd potwierdza uchwałą

§ 14

1. Zarząd może członka wykluczyć ze Stowarzyszenia z powodu postępowania niezgodnego ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. O wykluczeniu zarząd powiadamia członka pisemnie w ciągu 30 dni.

3. Członek Stowarzyszenia może odwołać się od decyzji Zarządu w sprawie jego wykluczenia ze Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie może nastąpić w formie pisemnej w terminie do 30 dni od otrzymania decyzji Zarządu. Ostateczną decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków na najbliższym jego posiedzeniu. Do tego czasu Członek Stowarzyszenia pozostaje zawieszony. Wykluczenie członka następuje wtedy z datą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne rozpatrujące roczne sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może być zwołane w dowolnym czasie przez Zarząd z jego własnej inicjatywy. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane również na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
4. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków poprzez powiadomienie listowne lub pocztą elektroniczną, i ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie programu działania i bieżących zadań Stowarzyszenia,
b. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, która jest autonomiczna,
c. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
e. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu,
f. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
g. (usunięty),
h. odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków,
i. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
j. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m. podejmowanie decyzji w przedmiocie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji lub połączenia z inną organizacją,
n. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
o. zatwierdzanie uchwał Zarządu w przedmiocie nabycia lub zbycia całości lub części nieruchomości,
p. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie tajne na Walnym Zebraniu Członków może być zarządzone na wniosek członka zwyczajnego, o ile wniosek ten uzyska poparcie większości członków.
3. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony co najmniej o 30 minut później w tym samym dniu, Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Godziny obrad Walnego Zebrania Członków w pierwszym i drugim terminie określa Zarząd w zawiadomieniu zwołującym obrady.

§ 19

1. Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, którego skład wybiera zebranie założycielskie.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób w tym Prezes oraz Skarbnik. Prezesa oraz Skarbnika Zarząd wybiera spośród swoich członków. Zarząd może określić funkcje pozostałych osób w zarządzie np.: Wiceprezes, Sekretarz, Członek Zarządu.
4. Zarząd konstytuuje się w dniu wyboru członków Zarządu przed zakończeniem obrad Walnego Zebrania Członków, które dokonało wyboru członków Zarządu.

§ 20

1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków,
b. proponowanie wysokości składek członkowskich i przedstawianie propozycji w tej sprawie Walnemu Zebraniu Członków,
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d. (usunięty),
e. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
f. przyjmowanie i skreślanie Członków.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 22

1. Zarząd swoje funkcje może wykonywać przy pomocy Biura.
2. Zarząd może korzystać ze współpracy z innymi osobami i podmiotami przy prowadzeniu Biura Stowarzyszenia.
3. Biuro Stowarzyszenia prowadzi działalność pomocniczą wobec organów Stowarzyszenia i odpowiada za korespondencję oraz prace organizacyjne związane z realizacją przez Stowarzyszenie działalności statutowej.
4. (usunięty)
5. Organizację Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 23

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący, sekretarz i członek.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Komisja rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 24

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a. ocena pracy Zarządu,
b. kontrola gospodarki finansowej oraz jej zgodności z uchwałami Stowarzyszenia,
c. wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium członkom Zarządu,
d. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
e. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie bezczynności w tym zakresie Zarządu Stowarzyszenia.

§ 25

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, podejmując uchwałę. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Tak powołani członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełnią mandat do najbliższego Walnego Zebrania Członków, które dokonuje wyborów uzupełniających.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz inne prawa majątkowe.
2. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia i członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 27

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. dochody z nieruchomości i ruchomości,
c. dotacje i subwencje,
d. wpływy z działalności gospodarczej,
e. dochody z ofiarności publicznej,
f. darowizny, zapisy i spadki.

§ 28

1. Stowarzyszenie prowadzi działalności nieodpłatną i odpłatną, zaś dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

§ 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika, działających łącznie.

§ 30

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 31

1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Sprawa ta musi być wpisana do porządku obrad Walnego Zebrania Członków i umieszczona na zawiadomieniach wysłanych z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Zmian w Statucie dokonuje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

§ 32

W przypadku likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora, którego zadaniem jest wszczęcie postępowania likwidacyjnego, a po jego zakończeniu zgłoszenie wniosku do Sądu o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

§ 33

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

STATUT

Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”
(Zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 24.06.2016 r. – tekst jednolity obowiązujący od dnia 24.06.2016 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855, z póżn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie może prowadzi działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedziba Stowarzyszenia jest w Warszawie.
3. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
4. Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 4

Misją stowarzyszenia jest:

budowanie partnerstwa, silnej reprezentacji i uczestnictwa rodziców w kształtowaniu polityki edukacyjnej.

§ 5

1. Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak według zatwierdzonych wzorów.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: „Rodzice w Edukacji”
3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej właściwej dla ochrony dóbr osobistych.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:
a. promocja, animacja i realizacja wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych,
b. podejmowanie działań aktywizujących społeczności lokalne i wspieranie regionalizmu,
c. podejmowanie działań w celu upowszechniania partnerstwa w edukacji,
d. działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży,
e. organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej, w tym upowszechnianie wiedzy na temat roli rodziców w edukacji w Europie,
f. prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
g. działania wspomagające rozwój postaw obywatelskich i patriotycznych,
h. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
i. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
j. działania na rzecz promocji integracji i partnerstwa w edukacji,
k. działania mające na celu upowszechnianie postaw obywatelskich i działań na rzecz demokracji w środowisku szkolnym,
l. działania na rzecz uspołecznienia oświaty, wspierania działalności rad rodziców i samorządów uczniowskich, a w szczególności promowania współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli oraz dyrektorów w szkołach i placówkach,
m. reprezentowanie rodziców wobec organów prowadzących, nadzorujących i władz oświaty,
n. wspieranie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny,
o. promowanie wielokulturowości i wielojęzyczności.

§ 7

Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,
b. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
c. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, badawczej, wydawniczej i publicystycznej oraz działalności w zakresie poradnictwa i pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
d. organizowanie kształcenia i dokształcania w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych, imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych,
e. organizację i prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, kursów, konferencji, imprez, konkursów, wystaw w kraju i za granicą,
f. prowadzenie placówek kulturalnych, oświatowych, pedagogicznych, psychologicznych, klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
g. prowadzenie staży i praktyk studenckich oraz praktyk wolontariackich,
h. tworzenie sieci szkół i placówek wychowawczo-opiekuńczych działających pod patronatem Stowarzyszenia,
i. organizowanie wymiany młodzieży, nauczycieli i rodziców między szkołami w Polsce i za granicą.

§ 8

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. W realizacji celów statutowych może również współpracować z innymi osobami i podmiotami.
2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.
3. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, obywatelstwa polskiego lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego Statutu. O członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia może ubiegać się osoba fizyczna, która uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
4. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.
5. Do obowiązków członków wspierających i honorowych należy promocja stowarzyszenia, wspieranie stowarzyszenia swoim autorytetem i wiedzą.

§ 10

1. Przyjęcie na członka zwyczajnego lub wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu po złożeniu deklaracji członkowskiej.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, a także prawo posiadania legitymacji Stowarzyszenia i posługiwania się odznakami Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
a. brać czynny udział w działaniach Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. regularnie opłacać składki członkowskie,
c. popierać cele Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji,
d. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkostwo ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b. niepłacenia składek przez okres 612 miesięcy,
c. pozbawienia praw publicznych,
d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
f. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Stwierdzenie ustania członkostwa zarząd potwierdza uchwałą

§ 14

1. Zarząd może członka wykluczyć ze Stowarzyszenia z powodu postępowania niezgodnego ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. O wykluczeniu zarząd powiadamia członka pisemnie w ciągu 30 dni.

3. Członek Stowarzyszenia może odwołać się od decyzji Zarządu w sprawie jego wykluczenia ze Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie może nastąpić w formie pisemnej w terminie do 30 dni od otrzymania decyzji Zarządu. Ostateczną decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków na najbliższym jego posiedzeniu. Do tego czasu Członek Stowarzyszenia pozostaje zawieszony. Wykluczenie członka następuje wtedy z datą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne rozpatrujące roczne sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może być zwołane w dowolnym czasie przez Zarząd z jego własnej inicjatywy. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane również na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
4. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków poprzez powiadomienie listowne lub pocztą elektroniczną, i ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie programu działania i bieżących zadań Stowarzyszenia,
b. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, która jest autonomiczna,
c. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
e. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu,
f. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
g. (usunięty),
h. odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków,
i. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
j. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m. podejmowanie decyzji w przedmiocie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji lub połączenia z inną organizacją,
n. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
o. zatwierdzanie uchwał Zarządu w przedmiocie nabycia lub zbycia całości lub części nieruchomości,
p. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie tajne na Walnym Zebraniu Członków może być zarządzone na wniosek członka zwyczajnego, o ile wniosek ten uzyska poparcie większości członków.
3. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony co najmniej o 30 minut później w tym samym dniu, Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Godziny obrad Walnego Zebrania Członków w pierwszym i drugim terminie określa Zarząd w zawiadomieniu zwołującym obrady.

§ 19

1. Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, którego skład wybiera zebranie założycielskie.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób w tym Prezes oraz Skarbnik. Prezesa oraz Skarbnika Zarząd wybiera spośród swoich członków. Zarząd może określić funkcje pozostałych osób w zarządzie np.: Wiceprezes, Sekretarz, Członek Zarządu.
4. Zarząd konstytuuje się w dniu wyboru członków Zarządu przed zakończeniem obrad Walnego Zebrania Członków, które dokonało wyboru członków Zarządu.

§ 20

1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków,
b. proponowanie wysokości składek członkowskich i przedstawianie propozycji w tej sprawie Walnemu Zebraniu Członków,
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d. (usunięty),
e. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
f. przyjmowanie i skreślanie Członków.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 22

1. Zarząd swoje funkcje może wykonywać przy pomocy Biura.
2. Zarząd może korzystać ze współpracy z innymi osobami i podmiotami przy prowadzeniu Biura Stowarzyszenia.
3. Biuro Stowarzyszenia prowadzi działalność pomocniczą wobec organów Stowarzyszenia i odpowiada za korespondencję oraz prace organizacyjne związane z realizacją przez Stowarzyszenie działalności statutowej.
4. (usunięty)
5. Organizację Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 23

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący, sekretarz i członek.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Komisja rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 24

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a. ocena pracy Zarządu,
b. kontrola gospodarki finansowej oraz jej zgodności z uchwałami Stowarzyszenia,
c. wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium członkom Zarządu,
d. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
e. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie bezczynności w tym zakresie Zarządu Stowarzyszenia.

§ 25

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, podejmując uchwałę. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Tak powołani członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełnią mandat do najbliższego Walnego Zebrania Członków, które dokonuje wyborów uzupełniających.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz inne prawa majątkowe.
2. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia i członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 27

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. dochody z nieruchomości i ruchomości,
c. dotacje i subwencje,
d. wpływy z działalności gospodarczej,
e. dochody z ofiarności publicznej,
f. darowizny, zapisy i spadki.

§ 28

  1. Stowarzyszenie prowadzi działalności nieodpłatną i odpłatną, zaś dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
  2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

§ 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika, działających łącznie.

§ 30

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 31

1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Sprawa ta musi być wpisana do porządku obrad Walnego Zebrania Członków i umieszczona na zawiadomieniach wysłanych z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Zmian w Statucie dokonuje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

§ 32

W przypadku likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora, którego zadaniem jest wszczęcie postępowania likwidacyjnego, a po jego zakończeniu zgłoszenie wniosku do Sądu o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

§ 33

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach..