Image
Aktualności

Rada Szkoły

Pracuj na sukces swojego dziecka – FamilyEduNet
5 lat ago

Pracuj na sukces swojego dziecka – FamilyEduNet

FamilyEduNet –  Rodziny dla sukcesu edukacyjnego (2014-2016) to europejski projekt, finansowany ze środków Programu Erasmus+ UE, mający na celu wdrożenie na szerszą skalę oraz upowszechnianie projektu XarxaClau z FAPAC (http://familyedunet.blogspot.com) …
Read More

Rada Szkoły – kompendium wiedzy
6 lat ago

Rada Szkoły – kompendium wiedzy

Rada Szkoły jest społecznym organem szkoły niezależnym od dyrektora, rady pedagogicznej i Rady Rodziców. Rada Szkoły reprezentuje ogół rodziców , uczniów i nauczycieli danej szkoły i jest doskonałą …
Read More

Udział organów społecznych w zarządzaniu szkołą publiczną
6 lat ago

Udział organów społecznych w zarządzaniu szkołą publiczną

System edukacji w Polsce, podobnie jak systemy edukacyjne w wielu innych krajach Unii Europejskiej, podlega istotnym zmianom. Wprowadzane są one m. in. w podsystemie zarządzania. W opinii Stefana …
Read More

Reguły działania rad szkół
6 lat ago

Reguły działania rad szkół

Zasady tworzenia i funkcjonowania rady szkoły reguluje ustawa o systemie oświaty i w oparciu o jej zapisy powinien być opracowany regulamin tego organu. Prezentowana tu analiza regulaminów rad …
Read More

O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły
8 lat ago

O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły

„O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, czyli o niedokończonej zmianie oświatowej”prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Jakie obowiązują w oświacie reguły gry politycznej? Czy szkoła może dobrze wypełniać swoją misję? Jaki charakter szkoły kształtują narzucane jej przez polityków reguły gry? Czy to dobrze służy edukacji młodego pokolenia?

Jakimi postawami absolwentów szkół będzie skutkować model szkoły uwikłanej w niedokończoną zmianę oświatową? Co się stało z solidarnościowymi marzeniami o samorządnej szkole i demokratycznej edukacji w wolnej Polsce?

Read More