Andrzej Pery

Andrzej Pery

21 marca 2015 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

indeksPosiada bogate doświadczenia z zakresu współpracy z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, jak również innymi instytucjami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Był radnym w trzech pierwszych kadencjach, pełnił funkcję przewodniczącego rady, wiceburmistrza gminy, a także współpracował ze stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi.
W pełni zna system edukacji w Polsce i w krajach europejskich – doświadczenia pracy w Kuratorium Oświaty, Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w który odpowiadał za system doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Posiada certyfikat ASET (Accreditation Syndicate for Education and Training) Initial Certificate for Teachers and Trainers of Adults, Stage 1, w zakresie zarządzania oświatą oraz praw dziecka.

Ponad dziewięć lat był naczelnym redaktorem miesięcznika prawnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli wydawanym przez Wydawnictwo RAABE. Pisze artykuły do wielu poradników dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz jest trenerem w zakresie zarządzania oświatą, współpracując z różnymi organizacjami i instytucjami.
W ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” opracował publikację „Status zawodowy dyrektora szkoły – poradnik dla samorządów i dyrektorów”.

Jest zapraszany do różnych zespołów eksperckich związanych z systemem edukacji. Był trenerem w ramach programu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” oraz liderem w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
Obecnie – doradca Ministra Edukacji Narodowej.