Nieprawidłowo sprawdzone egzaminy maturalne dyslektyków

Nieprawidłowo sprawdzone egzaminy maturalne dyslektyków

4 października 2011 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Na skutek zastosowania nieprawidłowych kryteriów oceniania arkuszy egzaminacyjnych nastąpiło silne zaniżenie wyników uzyskanych zwłaszcza przez zdających z głęboką dysleksją i z dysleksją u osób z ADHD. Pokrzywdzeniu mogą składać wnioski o ponowne ustalenie wyników egzaminu maturalnego z zastosowaniem zgodnych z prawem kryteriów oceniania arkuszy egzaminacyjnych. Wnioski mogą składać maturzyści, którzy nie zdali egzaminów lub zdali i uzyskali wynik zaniżony lub ich rodzice (opiekunowie prawni).

Opinia prawna dotycząca oceniania w 2011 r. egzaminów maturalnych osób z dysleksją:

§ 59.9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. ) dotyczący matur stanowi, że szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, uwzględniają ich indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Z nakazu tego przepisu koniecznym jest stosowanie dla każdego zdającego innych kryteriów oceniania jego arkuszy egzaminacyjnych, ponieważ potrzeby poszczególnych zdających mogą znacznie się od siebie różnić.  Wiadomo, że Okręgowe Komisja Egzaminacyjne nie przestrzegają powołanego przepisu i stosują jednolite kryteria oceny arkuszy, takie same dla wszystkich dyslektyków. Nie uwzględniają, że nasilenie dysleksji u poszczególnych zdających może być odmienne, bo innym obciążeniem zdającego jest dysleksja, innym dysleksja głęboka, a jeszcze innym dysleksja występująca u osoby z ADHD.

Na skutek niezgodnego z prawem oceniania egzaminów maturalnych osób  z dysleksją, wyniki ich matur zostały ustalone niezgodnie z prawem. Arkusze egzaminacyjne tych osób kwalifikują się zatem do ponownego sprawdzenia.

Jerzy Krzekotowski
Radca prawny