Stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” w sprawie SIO

Stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” w sprawie SIO

27 sierpnia 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej z 15 kwietnia 2011r.
Projekt nowelizacji: Ustawa o SIO z 2011r. wprowadza daleko idące zmiany w procedurze zbierania danych na potrzeby statystyki oświatowej i finansowania oświaty.

Z punktu widzenia zarządzających oświatą – zarówno na szczeblu krajowym, wojewódzkim jak i gminnym – zmiana ta jest niezwykle korzystna. Wiarygodne dane na temat każdego z elementów potrzebnych do właściwego rozdzielenia puli pieniędzy zagwarantowanych w corocznym budżecie na oświatę (patrz np. Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012) pozwolą na kierowanie strumieni pieniędzy adekwatnie do potrzeb w każdym z samorządów.
Wyeliminuje to wiele błędów i nieścisłości. Podobnie ma się sprawa odpowiedniej weryfikacji rejestru placówek (w tym nr REGON) oraz przeglądu bazy oświatowej, a także ponownego dostępu do raz wprowadzonych danych i możliwości uzyskania raportów i benchmarkingu pozwalającego umiejscowić daną placówkę, czy gminę na tle innych.

Automatyzacja wprowadzenia danych zredukuje pracochłonność całego zadania, a bazowanie na jednostkowych danych źródłowych da możliwość analiz w wielu przekrojach – tym samym zapewni możliwość podwyższenia ekonomicznej efektywności organizacji oświaty publicznej oraz wygenerowania raportów zgodnie z obowiązkami statystyki krajowej i europejskiej.
Z punktu widzenia obywateli – uczniów i wychowanków placówek oświatowych oraz ich rodziców i opiekunów – sprawa ma się zupełnie inaczej.

pobierz całą informację