Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty

Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty

14 kwietnia 2012 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” uczestniczyło w IX Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty, która odbyła się w Krakowie w dniach 9 -11 marca 2012r. Celem konferencji było wypracowanie stanowiska OSKKO w ważnych kwestiach dotyczących oświaty. Były to m.in. zmiany w prawie oświatowym, doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej, nadzór pedagogiczny i inne.

Przedstawicielki Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji wystąpiły w dwóch panelach dyskusyjnych:
Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty – status dyrektora – Marta Cichowicz-Mayer
Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty – nadzór pedagogiczny – Alina Idzikowska

Sprawozdanie z konferencji dostępne na www.oskko.edu.pl

Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty – nadzór pedagogiczny

Z dużą satysfakcją informujemy, że przedstawiciele środowisk rodziców zostali po raz pierwszy zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty, która odbyła się w Krakowie w dniach 9 -11 marca 2012 r. Jest to pierwszy krok do współpracy między organizacjami dyrektorów szkół i rodziców. Rodzice w swojej ponad 7 milionowej społeczności zaczynają być postrzegani przez dyrektorów jako sojusznicy i partnerzy w trudnych czasach łączenia i zamykania szkół, gdyż konsekwencje takich decyzji podejmowanych przez samorządy ponoszą oni sami oraz ich dzieci.

Jeden z paneli, w którym uczestniczyliśmy był zatytułowany „Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty. Nadzór pedagogiczny.” Kwestia nowego nadzoru pedagogicznego żywo interesuje rodziców, jako że pojawiło się tam wymaganie: „Rodzice są partnerami szkoły”, które zobowiązuje szkoły do współpracy z rodzicami i rozwijania tej współpracy w kierunku równoprawnego partnerstwa rodziców i nauczycieli w wychowaniu i nauczaniu dzieci. Poza tym dobrze sformułowane narzędzia badania poziomu szkół dają szansę na poprawę jakości ich pracy – a na tym rodzicom bardzo zależy.
Dwie przedstawicielki naszego Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji : Alina Idzikowska i Elżbieta Piotrowska–Gromniak są ekspertami z ramienia rodziców w tym wymaganiu, stąd nasz udział w tym panelu.

Moderatorem dyskusji z ramienia OSKKO był pan Jacek Rudnik, a panelistami byli Joanna Jasiak i Ewa Halska – członkowie OSKKO, Alina Idzikowska – Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji, dr Grzegorz Mazurkiewicz – koordynator projektu Nowego Nadzoru i dr Stefan Wlazło – ekspert w projekcie.
Na początku zostało przedstawione stanowisko OSKKO w kwestii nadzoru, potem wypowiadali się paneliści, następnie zaś miała miejsce dyskusja z udziałem zgromadzonych na sali dyrektorów.

Pod adresem nowego nadzoru padało szereg zarzutów i propozycji zmian zarówno co do treści jak i formy jego realizacji przez wizytatorów-ewaluatorów. Pojawiły się propozycje zmiany narzędzi ewaluacji, niezadowolenie z określania poziomu spełnienia wymagań literami A, B, C, D, E – które stały się oceną szkoły w oczach wielu urzędników samorządowych. Lepsza być może byłaby tu swoista ocena opisowa. Były też głosy o potrzebie szerokiej dyskusji na temat treści i formy wymagań. W kwestiach organizacyjnych zwracano uwagę na potrzebę aby raporty z ewaluacji zewnętrznej były pisane językiem jasnym i zwięzłym, a ich adresatami stali się również przedstawiciele rady rodziców. Zwracano uwagę na przepracowanie ewaluatorów i na to, że nabór na to stanowisko powinien mieć charakter otwarty. Wiele osób mówiło, że dla szkoły najważniejsza powinna być ewaluacja wewnętrzna, przeprowadzana przez pracowników szkoły, ponieważ to daje autentyczną inspirację do rozwoju. Zwrócono też uwagę na potrzebę wspierania szkół w rozwoju i realizacji wniosków płynących z ewaluacji oraz na to, że te zagadnienia nie powinny być częścią nadzoru ale raczej szeroko rozumianego wspomagania. Zastanawiano się jak traktować słabe szkoły, jak je wspierać. Mówiono o potrzebie informowania o procesie ewaluacji i wyjaśnianiu jej sensu – tak nauczycielom jak i rodzicom oraz że ważną sprawą jest jak ewaluację postrzegają uczniowie.

Doktor Grzegorz Mazurkiewicz, koordynator projektu położył nacisk na konieczność dyskusji w środowisku nauczycieli i dyrektorów – na temat treści nadzoru, ponieważ jego istotą jest zmiana, jaką ewaluacja ma wprowadzać w szkołach, rozwijanie się nauczycieli i dyrektorów. Jeżeli więc nauczyciele i dyrektorzy zaangażują się w taką zmianę – to można też świadomie pracować na d zmianą kształtu nadzoru. Wtedy też pożądane zmiany mogłyby wykraczać poza ramy szkoły i oddziaływać np. na administrację.
Doktor Stefan Wlazło zwracał uwagę na to, że raport z ewaluacji zewnętrznej jest sprawą całej społeczności gromadzącej się wokół szkoły i organu prowadzącego.
Przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji – Alina Idzikowska, zwracała uwagę na rodziców, jako generatorów zmian w szkole, nie petentów czy klientów ale współtwórców i ważną część społeczności szkolnej. To rodzice mogą być świadomymi odbiorcami „usługi edukacyjnej”, a więc są też naturalnym adresatem raportu z ewaluacji i oni mogą wyciągać z niego własne wnioski oraz proponować działania. Szkoła jest w oczywisty sposób sprawą społeczną, a nie państwową. Państwo powinno strzec poziomu merytorycznego, organizacyjnego i materialnego szkół, ale o ich funkcjonowaniu powinni decydować nauczyciele, pracownicy, dyrektor, rodzice i dzieci – czyli wszyscy, którzy tworzą szkołę. Tylko taka szkoła może przygotować uczniów do życia w demokratycznym społeczeństwie, poprzez codzienną naukę samodzielnych wyborów w społeczności, w której się żyje.

Opracowała Alina Idzikowska – ekspert w projekcie „Nadzór Pedagogiczny – System Ewaluacji Oświaty, wymaganie 3.4. Rodzice są partnerami szkoły.”

pobierz stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”

Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty – status dyrektora

Podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty, która odbyła się w Krakowie w dniach 9 -11 marca 2012 r. w panelu „Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty – status dyrektora” Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” reprezentowane przez Martę Cichowicz-Mayer zajęło stanowisko w kwestii wpływu środowiska szkolnego na wybór dyrektora szkoły w postępowaniu konkursowym.

Zauważono, iż wskutek obecnie funkcjonujących regulacji dyrektor szkoły wbrew jego ustawowo neutralnej politycznie funkcji staje się coraz bardziej zależny od lokalnych władz politycznych, co skutkuje nadużywaniem instrumentu demokratycznego do często partykularnych celów. Silna zależność losu dyrektora szkoły od władzy pociąga za sobą coraz mniejszy wpływ Rodziców na politykę szkoły i edukacyjne losy ich dzieci. Kadencyjność władz politycznych rodzi przy tym krótkodystansowy sposób myślenia decydentów o losach szkoły i „idealnym” kandydacie na dyrektora. Skutki bywają opłakane: chaotyczna polityka szkoły, dezorientacja Rodziców dotycząca wyboru szkoły dla dziecka, upadek autorytetu szkoły jako instytucji.

Problem został już wcześniej zauważony w państwach europejskich. Podczas międzynarodowej konferencji „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji i objętej patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, która odbyła się w Warszawie 25 i 26 listopada 2012 r., przedstawiciele europejskich Rad Rodziców przedstawili alternatywne rozwiązania funkcjonujące w krajach UE, wzmacniające autonomię szkoły i demokratyczność procedur jej funkcjonowania. Niestety nasze krajowe praktyki i regulacje można przedstawiać wyłącznie jako złe praktyki na tle innych krajów europejskich.

Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” podkreśliło konieczność zachowania misyjnej i merytorycznej funkcji dyrektora. Zgodzono się z przedstawicielami OSKKO, że potrzebne jest rozdzielenie funkcji menadżerskiej (finansowo-administracyjnej) od funkcji merytorycznej. Stabilizacja i konsekwencja programu szkoły jest podstawowa wartością dla Rodziców i dzieci wybierających ścieżki edukacji.

Odnotowano rozbieżność stanowisk dotyczących powierzania funkcji dyrektora w obu środowiskach. Zdaniem Stowarzyszenia niezbędne jest zwiększenie parytetu „rodzicielskiego” przy podejmowaniu decyzji o wyborze kandydata na dyrektora. Skład komisji konkursowej powinien uniemożliwiać arbitralne podejmowanie decyzji przez urzędników. OSKKO stoi natomiast na stanowisku zwiększenia kontroli społecznej Rodziców oraz włączenia ich do dyskusji nad propozycją koncepcji szkoły w ramach wysłuchań publicznych.

Panel zakończył się deklaracją obu stron do rozszerzenia pola współpracy w zakresie współtworzenia polityki szkoły i jej większej autonomii od politycznych, kadencyjnych mód i interesów.

Opracowała Marta Cichowicz-Mayer

pobierz stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”
„Uwaga konkurs” – Magazyn Bez Znieczulenia wtorek, 27 marca, godz. 21.05, Polskie Radio Program 1