E-podręczniki – nowa jakość polskiej edukacji i bezpłatny dostęp do zasobów edukacyjnych dla wszystkich

E-podręczniki – nowa jakość polskiej edukacji i bezpłatny dostęp do zasobów edukacyjnych dla wszystkich

18 lipca 2014 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Polska edukacja wkracza w XXI wiek – prezentacja pierwszych e-podręczników dla polskiej szkoły cs_logo_e-podrecznik_2012_09_20odbyła się 26 czerwca 2014r. w Łodzi: matematyka i informatyka oraz 30 czerwca 2014r. we Wrocławiu: przyroda i przedmioty humanistyczne.
E-podręczniki to nowa jakość edukacji i bezpłatny dostęp do zasobów edukacyjnych dla wszystkich uczniów.
Projekt e-podręczniki jest rekomendowany wszystkim uczniom i rodzicom przez Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”. Zapraszamy do konsultacji na: www.epodreczniki.pl.

Głównym celem projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” jest opracowanie kompletu podręczników szkolnych w wersjach elektronicznych do trzech poziomów edukacji: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. E-podręczniki, wraz z 2500 zasobami edukacyjnymi, będą bezpłatnie udostępniane uczniom, ich rodzicom i nauczycielom na specjalnej platformie internetowej. E-podręczniki zostały podzielone na moduły, które umożliwiają umieszczanie zasobów także na dowolnej platformie edukacyjnej, e-dzienniku, stronie szkolnej czy blogu nauczycielskim. Stosowane licencje pozwalają na korzystanie i powielanie dowolnych zasobów e-podręcznika.

E-podręcznik to środowisko uczenia się i nauczania, w którym różnego typu treści generowane są w sposób dynamiczny w stosunku do potrzeb osoby uczącej się i/lub nauczającej z wykorzystaniem e-podręcznika. Poziom merytoryczny, metodyczny, multimedialny oraz poziom dostępności e-podręcznika skorelowane są z grupą wiekową, potrzebami edukacyjnymi odbiorcy, stylami uczenia się oraz podstawą programową. − mówi Marlena Plebańska p.o. koordynatora projektu.

26 czerwca 2014 r. w Łodzi na Politechnice Łódzkiej oraz 30 czerwca 2014 r. we Wrocławiu na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz na Uniwersytecie Wrocławskim oddane zostały do testowania rozdziały kolejnych e-podręczników. Partnerzy zaprezentowali wersje wybranych testowych lekcji do przedmiotów: przyroda (II etap edukacyjny), geografia i biologia (III etap edukacyjny), matematyka do klasy pierwszej liceum i technikum (IV etap edukacyjny), a także przykładowe lekcje e-podręczników do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Politechnika Łódzka

Na Politechnice Łódzkiej zaprezentowany został pierwszy testowy e-podręcznik do informatyki składający się z rozdziałów głównych, odpowiadających ogólnym tematom podstawy programowej, omawianych spiralnie w kolejnych etapach kształcenia. Rozdziały te obejmują zamknięty obszar treściowy (moduł) dotyczący, np. edycji tekstu, tworzenia i przetwarzania grafiki komputerowej czy też wykorzystania usług internetowych. E-podręcznik zostanie opracowany do trzech poziomów kształcenia, tj. drugiego, trzeciego oraz czwartego. Do tej pory został przygotowany e-podręcznik z zajęć komputerowych dla IV klasy szkoły podstawowej. Ma on jednolitą strukturę, składa się ze wstępu, treści głównej oraz słowniczka i zadań. We wstępie określone są założone cele edukacyjne, w słowniczku wyjaśnienie nieznanych uczniom pojęć, zaś w zadaniach zostały ukryte przykłady do pracy samodzielnej w domu bądź podczas zajęć lekcyjnych. Treści główne wypełniają zadania interaktywne, barwne ilustracje oraz prosta forma przekazu informacji, która jest przyjazna uczniom.

Ponadto zaprezentowany został pierwszy testowy e-podręcznik do matematyki przeznaczony dla klasy pierwszej liceum i technikum (IV etap edukacyjny). Zawiera on 5 rozdziałów: funkcja − ogólne wprowadzenie, funkcja liniowa, liczby, trygonometria i podstawy geometrii. Każde wprowadzone pojęcie ilustrowane jest elementem multimedialnym. E-podręcznik zawiera dużą liczbę zadań interaktywnych oraz zadania generatorowe.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opracowuje serię e-podręczników do przedmiotów przyrodniczych pod wspólnym tytułem „Świat pod lupą”. W szczególności pracuje nad 21 e-podręcznikami do: przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa dla 3 ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz pierwszej klasy liceum. Przygotowuje także ponad 600 dodatkowych zasobów metodycznych i dydaktycznych.

Prezentowane 30 czerwca 2014 r. wersje testowe wybranych lekcji do przedmiotów: przyroda (II etap edukacyjny), geografia i biologia (III etap edukacyjny) pokazują spójne założenia przyjęte dla wszystkich e-podręczników do przedmiotów przyrodniczych, m.in.:
• jednolita i powtarzalna struktura lekcji umożliwiająca sprawny dostęp do pożądanych typów informacji. Lekcje wyczerpują zagadnienia wskazane w podstawie programowej, ale także uwzględniają treści dodatkowe;
• narzędzia dydaktyczne wykorzystujące specyfikę e-podręcznika, dobrane pod kątem wzbudzania w uczniu cie-kawości poznawczej (barwne ilustracje, zadania interaktywne, filmy, animacje), kształtowania samodzielności (zadania z możliwością sprawdzenia odpowiedzi, z podpowiedziami – w formie pytań naprowadzających lub odesłań do odpowiednich fragmentów lekcji) i myślenia naukowego (odwołanie do codziennych doświadczeń ucznia, zachęcanie do stawiania hipotez i wyciągania wniosków, weryfikacji wiedzy potocznej);
• dla nauczyciela – obudowa dydaktyczna obejmująca program nauczania z co najmniej dwiema wersjami roz-kładu materiału, konspekty wybranych lekcji, karty pracy uczniów, sprawdziany do ewaluacji lekcji, testy sprawdzające.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu realizuje precyzyjne powiązanie e-zasobów do przedmiotów przyrodniczych na różnych poziomach wyznaczanych z jednej strony przez podstawę programową i poziom nauczania, z drugiej zaś – przez powiązania międzyprzedmiotowe umożliwiające integrowanie wiedzy z wielu dziedzin i budowanie całościowego obrazu świata.

Uniwersytet Wrocławski

Nad przygotowaniem serii e-podręczników z przedmiotów humanistycznych do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej czuwa kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, opracowali treści, które umożliwią nauczycielom przeprowadzanie lekcji o zupełnie nowej jakości. W założeniach e-podręczników z języka polskiego, historii i społeczeństwa, historii oraz wiedzy o społeczeństwie zarówno koncepcja metodyczna, teksty, zdjęcia, multimedia, jak i wygląd podporządkowane są użyteczności i atrakcyjności zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Dlatego również sposób prezentowania e-podręczników został specjalnie opracowany na te potrzeby. Autorom zależy na tym, aby w jak największym stopniu przybliżyć uczniom opisywane tematy, zjawiska i procesy, a zagadnienia do tej pory odległe i często teoretyczne – ukonkretnić.

Wizję e-podręcznika z języka polskiego wyrażają cztery idee: rozwój osobisty ucznia, autorytet nauczyciela, mapa wiedzy i retoryka w metodyce. Autorzy mają nadzieję, że będzie to podręcznik rozwoju osobistego. Zwłaszcza w gimnazjum – zaproponowano uczniom podróż poprzez najważniejsze etapy kształtowania się dojrzałej tożsamości. Celem tej podróży jest „refleksyjne Ja”. Kontakt z literaturą i malarstwem czy rozmawianie o komunikacji pozwolą uczniom zobaczyć siebie we wszystkich sytuacjach.

Podczas tworzenia e-podręczników z historii autorom przyświecała przede wszystkim jedna myśl – rozwijać w uczniach ciekawość i wolność poszukiwania, prowokować do aktywności – stąd bowiem bierze się prawdziwa wiedza i tak kształtują się trwałe umiejętności. Na każdym etapie nauczania uczeń będzie kształtował inne umiejętności – w szkole podstawowej pozna podstawy rozumienia procesu historycznego. W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej będzie doskonalić krytyczne myślenie, rozumienie procesów społecznych, identyfikowanie symboli ważnych dla różnych społeczeństw, wreszcie – będzie mógł nauczyć się rozumienia i konstruowania wypowiedzi odwołujących się do argumentacji historycznej.

E-podręcznik do wiedzy o społeczeństwie to nowoczesne narzędzie do nauczania, to podręcznik zmieniający sposób podejścia do przekazywania wiedzy i uczenia się, łączący wysoki poziom merytoryczny z atrakcyjną formą i multimedialnymi elementami (infografiki, filmy, zadania interaktywne). Całość materiału podzielona została na bloki. Treść merytoryczna jest podzielona na mniejsze jednostki z elementami interaktywnymi. Każda jednostka zakończona jest podsumowaniem, zestawem pytań oraz zestawem interaktywnych ćwiczeń.

Strony: 1 2