Konferencja – Wpływ rodziców na sukcesy edukacyjne dzieci

Konferencja – Wpływ rodziców na sukcesy edukacyjne dzieci

12 maja 2010 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W dniach 13-14 listopada 2009 roku w Warszawie w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja dla rodziców i nauczycieli pt. „Wpływ rodziców na sukcesy edukacyjne dzieci”. Gośćmi spotkania byli m.in. dr Brigitte Haider z Austrii i Elvira Werner z Niemiec – reprezentujące Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (European Parents’ Association – EPA) oraz Tamara Curtescu ze Stowarzyszenia „ICAR” z Mołdawii. Otwarcia konferencji dokonali organizatorzy: Andrzej Makulski – naczelnik Wydziału Edukacji Pozaszkolnej z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Katarzyna Zakroczymska – z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych oraz Elżbieta Piotrowska-Gromniak – z Forum Rodzice w Edukacji.

Wizję partnerstwa w edukacji w Europie omówiła dr Brigitte Haider, wieloletni wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (European Parents’ Association – EPA). Pokazała ona europejską perspektywę udziału rodziców w edukacji w oparciu o dane zebrane przez EPA we wszystkich krajach członkowskich. Prelegentka przedstawiła Europejskie Stowarzyszenie Rodziców jako organizację będącą głosem rodziców Europy, ale też organizacją silnie wpływającą na politykę edukacyjną na szczeblu europejskim poprzez współpracę z Radą Europy, Parlamentem Europejskim, UNICEF, OECD i wieloma innymi organizacjami europejskimi.
Wśród najważniejszych celów EPA dr Brigitte Haider wymieniła:
– działania na rzecz poprawy jakości edukacji wszystkich dzieci w Europie
– zabieganie o przyznanie prawa rodzicom do uznawania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci
– promowanie potrzeby aktywnego zaangażowania rodziców w edukację ich dzieci
– wspieranie i upowszechnianie kooperacji między stowarzyszeniami rodziców z różnych krajów w celu wymiany doświadczeń, realizacji międzynarodowych projektów i budowania partnerstwa między szkołami w całej Europie
– działania edukacyjne i szkoleniowe poprzez organizowanie seminariów, konferencji i warsztatów dla rodziców z całe Europy”

pobierz prezentację

Wszystkie działania Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców mają na celu systematyczne włączanie rodziców w proces edukacji i postrzegania ich jako realnych partnerów oraz doświadczonych wychowawców i nauczycieli swoich dzieci – zakończyła dr Brigitte Haider. 

Dr hab. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego omówiła wpływ rodziców na osiągnięcia szkolne uczniów w oparciu o badania trzecioklasistów w latach 2006-2009. Wyniki badań potwierdzają ogromny wpływ domu rodzinnego. Najsilniej na wyniki uczniów przekłada się poziom wykształcenia rodziców, dostępność materiałów edukacyjnych w domu oraz uczęszczanie do przedszkola przed pójściem do szkoły. Natomiast nauczyciele objęci badaniem postrzegają brak dobrej współpracy z rodzicami uczniów jako przeszkodę w realizacji celów edukacyjnych. Wnioski płynące z tych badań utwierdzają w przekonaniu, że szkoła pracująca w partnerstwie z rodzicami to placówka nastawiona na sukcesy swoich uczniów.

pobierz prezentację
pobierz artykuł

Dr Brigitte Haider swoje drugie wystąpienie poświęciła klimatowi szkoły i uzasadniała jego ogromny wpływ na sukcesy edukacyjne uczniów. Podkreślała otwarcie, że budowanie dobrego klimatu w szkole wymaga wysiłku i współodpowiedzialności wszystkich uczestników życia szkoły w oparciu o partnerską współpracę oraz wzajemne docenianie i poszanowanie kompetencji . W tym procesie konieczne jest otwartość i dobry przepływ informacji między nauczycielami a rodzicami oraz wzajemne wsparcie i szacunek. Nie ma wówczas miejsca na manipulacje i wzajemne obwinianie się, gdyż wszyscy czują się odpowiedzialni za realizację wytyczonych celów. Stworzona w oparciu o te zasady atmosfera bezpieczeństwa, zaufania i wzajemnego polegania na sobie daje ogromną satysfakcję całej społeczności szkolnej i zwiększa zaangażowanie rodziców, którzy bardziej identyfikują się ze szkołą czując się ważnymi i potrzebnymi partnerami. Europejskie Stowarzyszenie Rodziców wspiera innowacje w edukacyjnym partnerstwie i nagradza dobre praktyki. Nagroda ALCUINA za wyróżniający wkład rodziców w edukację jest przyznawana co roku wybranym szkołom w Europie, które z wielkim zaangażowaniem stworzyły przyjazną atmosferę w swoich szkołach – poinformowała dr Brigitte Haider, zachęcając uczestników konferencji do wzięcia udziału w europejskim współzawodnictwie.

pobierz prezentację
pobierz materiał

Kolejnym gościem konferencji była Elvira Werner z Niemiec, psycholog edukacyjny, wieloletni członek zarządu i trener Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców oraz aktywny działacz stowarzyszeń rodziców w Bawarii.Elwira Werner na wstępie uświadomiła słuchaczom, że głównym celem posyłania dziecka do szkoły są korzyści, jakie dziecko stamtąd wyniesie tzn. przygotowanie do życia w społeczeństwie, rozwój potencjału i wspieranie zainteresowań.Szkoły muszą też uwzględniać potrzeby i dobro dziecka, bo to jest podstawowy ich obowiązek. Powinny też traktować bardzo poważnie prawa i obowiązki rodziców, bo tylko we współpracy z rodzicami edukacja może być skuteczna i efektywna. Szkoły europejskie przeżywają kryzys i wymagają modernizacji i przedefiniowania swojej misji. Zmiany powinny iść w kierunku oddania rodzicom i nauczycielom współodpowiedzialności za sukcesy edukacyjne dzieci, a każda ze stron musi się do nich przyczynić na miarę swoich możliwości – z determinacją podkreślała prelegentka.
Na zakończenie zaznaczyła, że edukacja powinna wyposażyć dzieci w kompetencje potrzebne do poradzenia sobie z przyszłymi zadaniami zarówno w obszarze rozwoju osobistego jak i zaangażowania w życie społeczne. „Musimy inwestować w edukację, bo to najważniejsza inwestycja w przyszłość” – zakończyła Elvira Werner.

pobierz prezentację

W czasie przerwy uczestnicy okupowali stoisko wydawnictwa „Fraszka Edukacyjna”, gdzie można było kupić wiele ciekawych tytułów poświęconych budowaniu współpracy między rodzicami i nauczycielami oraz tworzenia przyjaznego klimatu szkoły.

Drugą część konferencji rozpoczęła dr Wiga Bednarkowa. W swoim porywającym wystąpieniu zachęcała nauczycieli do otwartej i partnerskiej współpracy z rodzicami w celu bliższego i wszechstronnego poznania dzieci. Taka wiedza bardzo pomoże nauczycielom w przygotowaniu lekcji wielointeligentnych – czyli takich, podczas których dzieci robiąc to, co lubią i umieją najlepiej, uczą się jednocześnie oswajać z tym, co wywołuje w nich strach, niechęć, obojętność, a nawet agresję.
Ucząc się, dzieci konstruują swój świat, który wyłania się z chaosu informacji, wulkanu pomieszanych emocji, z doznań rzeczywistych i wirtualnych. Im trwalsza to będzie konstrukcja, tym łatwiej oprze się ona różnego rodzaju zawieruchom historycznym, politycznym i pozwoli trzymać prosty kręgosłup moralny.
W dobie Internetu, w duchu wielokulturowości i wychowania w i dla tolerancji trzeba chcieć i umieć współtworzyć tę globalną wioskę, w której żyjemy – zakończyła dr Wiga Bednarkowa zachęcając uczestników do udziału w wielointeligentnych warsztatach.

pobierz prezentację

Dr Sylwia Bedyńska – psycholog z SWPS-u podjęła trudną próbę wyjaśnienia słuchaczom jak czuje się uczeń, któbezradność intelektualnary siedzi na lekcji jak na tureckim kazaniu. Zjawisko bezradności intelektualnej bardzo zaintrygowało słuchaczy, bo przecież uczeń fizycznie obecny na lekcji a zupełnie nieobecny mentalnie jest zjawiskiem często spotykanym. O takim uczniu mówi się zwykle, że nie uważa na lekcjach, lekceważy przedmiot lub jest po prostu leniwy. Nic bardziej błędnego. To jest właśnie bezradność intelektualna, która jest efektem długotrwałego nawarstwiania się trudności ze zrozumieniem materiału, a często również niewłaściwego systemu oceniania postępów ucznia – wyjaśniała dr Sylwia Bedyńska. Na koniec zachęcała rodziców i nauczycieli do uważnego obserwowania dzieci i wczesnego diagnozowania zniechęcenia i rozpoczynających się trudności z nauką, bo tylko w ten sposób można zapobiec bezradności.

pobierz prezentację

Katarzyna Zakroczymska z WCIES-u przedstawiła wnioski z badań „Samorządności rowcies dla rodzicówdzicielskiej w szkołach warszawskich” oraz program szkoleń dla rodziców przygotowanych w oparciu o potrzeby zgłaszane w raporcie.

pobierz raport

Elżbieta Piotrowska-Gromniak i Sylwia Kolczyńska przygotowały prezentację o kierunkach zmian w europejskich systemach edukacji, zrobioną w oparciu o materiały wypracowane na Seminarium Rady Europy pt. „Wkład rodziców w kształtowanie atmosfery szkoły sprzyjającej budowaniu demokratycznych postaw obywatelskich”, w którym uczestniczyły w październiku 2009r. Seminarium potwierdziło, że rodzice, dyrektorzy i nauczyciele we wszystkich krajach europejskich zmagają się z podobnymi problemami. Mają jednak świadomość i przekonanie o potrzebie zmian i coraz częściej podejmują dialog, by wspólnie wypracować nową – partnerską formułę kooperacji w szkole. Prezentacja wypadła z programu konferencji ze względu na limit czasowy. Zapraszamy do pobrania jej ze strony.

pobierz prezentację

Zakończenie konferencji było miłą niespodzianką dla grupy jej uczestników. Dyrektorzy i Rady Rodziców kilku szkół warszawskich zostali uhonorowani dyplomami uznania za zasługi w budowaniu partnerstwa w edukacji. Nagrody otrzymali:
Dorota Binda – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 72
Hanna Konwińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 92
Magdalena Raboszuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 114
Rafał Lisowski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 48
Margaryta Orzechowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 92
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 14
Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 48
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 72
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 114
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 293

Dodatkowo nasi partnerzy przy organizacji konferencji: firma Staedtler i wydawnictwo „Fraszka Edukacyjna” ufundowali nagrody dla laureatów w postaci bogatych zestawów artykułów do pisania i malowania oraz książek, tematycznie związanych z konferencją.
Liczba zgłoszeń na sobotnie warsztaty znacznie przekroczyła liczbę zaplanowanych miejsc, a wielu uczestników pytało o dodatkowe terminy warsztatów, gdyż o jednej godzinie odbywały się równolegle dwa warsztaty.
Ankiety ewaluacyjne bardzo wysoko oceniają konferencję, a dobór tematów okazał się być niezwykle atrakcyjny zarówno dla rodziców jak i nauczycieli oraz dyrektorów.

Program warsztatów:
Rodzice – nauczyciele – dyrektorzy – partnerstwo i współdziałanie na rzecz ucznia
dr Brigitte Haider (Austria), tłumaczenie – Sylwia Kolczyńska
pobierz materiał
Bezradność intelektualna – problem czy wyzwanie? Jak diagnozować i motywować uczniów z trudnościami w uczeniu się
dr Sylwia Bedyńska – psycholog PAN i SWPS
pobierz materiał
Jak rodzice mogą wspierać rozwój talentów swoich dzieci we współpracy ze szkołą
Elvira Werner (Niemcy), tłumaczenie – Sylwia Kolczyńska
pobierz materiał
Poznaj typ inteligencji twojego dziecka i rozwiń jego potencjał. Warsztaty opracowane w oparciu o teorię inteligencji wielorakich H.Gardnera
dr Wiga Bednarkowa – AJD
pobierz materiał
Jak budować partnerskie relacje między rodzicami i nauczycielami w klasach integracyjnych
Teresa Kosiarek – Fundacja „Kreatywność”
Zajęcia adresowane do rodziców dzieci uczęszczających do klas integracyjnych