Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach

Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach

29 stycznia 2014 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Niniejsza publikacja jest zbiorem odpowiedzi na 50 najczęściej pojawiających się pytań:
1. Gdzie znajdę informację o tym, jak powstaje rada rodziców?
2. W przepisach dotyczących rad rodziców oraz w Internecie ciągle jest mowa o szkołach. A co z przedszkolami?
3. Czy we wszystkich szkołach wybiera się radę rodziców (np. w szkole muzycznej też)?
4. Czy rada klasowa musi liczyć trzy osoby?
5. Jakie funkcje muszą mieć przydzielone członkowie rady oddziałowej?
6. Czy rady klasowe rzeczywiście muszą być wybrane tajnie?
7. Jakie są procedury zgłaszania, prezentowania i przeprowadzania wyborów do rady klasowej?
8. Czy do wyboru rady klasowej i przedstawicieli do rady rodziców konieczne jest kworum?
9. A co jeżeli dziecko nie ma rodziców?
10. A co jeżeli nie będzie wybranego przedstawiciela z jakiejś klasy – czy rada rodziców może rozpocząć działalność?
11. Czy w małej szkole może każdą klasę reprezentować w radzie rodziców więcej osób?
12. Czy w skład rady rodziców musi wchodzić przewodniczący „trójki klasowej”?
13. Czy radę rodziców w klasie można wybrać później – np. w październiku lub listopadzie?
14. Jak wpłynąć na działanie rady rodziców, jeżeli większość rodziców jest niezadowolona z jej działania?
15. Kto zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady rodziców w nowym roku szkolnym?
16. Czy składki na radę rodziców mogą jednak być obowiązkowe?
17. Czy można określić minimalną wielkość składki na radę rodziców?
18. Czy zbieranie deklaracji kwot na radę rodziców to dobry pomysł?
19. Czy składki na radę rodziców można odpisać od podatku?
20. Czy od wpłaty składki na radę rodziców szkoła może uzależniać wydanie dziecku świadectwa na koniec roku?
21. A jeżeli kogoś nie stać na zapłacenie ani złotówki składek na radę rodziców?
22. Czy rada rodziców może mieć konto i czy można na nie zbierać składki?
23. Jak zmobilizować rodziców do zbierania składek na radę rodziców?
24. Czy rada rodziców może sfinansować zakupy tak podstawowych artykułów, jak mydło czy papier toaletowy?
25. Z jakich źródeł można finansować działalność rady rodziców?
26. Uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki – o co chodzi?
27. Opiniowane projektu planu finansowego szkoły – czy to ma sens?
28. Czy rada rodziców musi opiniować działalność stowarzyszeń na terenie szkoły?
29. W jaki sposób może w praktyce wyglądać współpraca z innymi radami rodziców?
30. Do kogo i w jakich sprawach rada rodziców może występować „z wnioskami i opiniami w sprawach szkoły”?
31. Czy rada rodziców ma coś do powiedzenia w sprawie dni dodatkowych wolnych od zajęć?
32. Czy każda uchwała rady rodziców musi zostać uchwalona jednogłośnie i co z kworum?
33. Czy rada rodziców musi mieć swój regulamin?
34. Jakie elementy minimum muszą się znaleźć w regulaminie rady rodziców?
35. Na co trzeba uważać, tworząc regulamin rad rodziców?
36. W regulaminie rady rodziców ma być określona wewnętrzna struktura rady rodziców – to znaczy?
37. W regulaminie rady rodziców ma być określony tryb pracy rady rodziców – to znaczy?
38. Czy w regulaminie rady rodziców można określić, że rada rodziców może być wybrana na kadencję 2- lub 3-letnią?
39. Co należy rozumieć pod pojęciem „tryb wyborów do rad oddziałowych”?
40. Jakie powinny być zasady wydatkowania funduszy?
41. Rodzice czy dyrektor – kto decyduje o wyborze polisy NNW dla uczniów?
42. Czy rada rodziców musi podejmować uchwały?
43. Czy rada rodziców musi mieć swój plan pracy?
44. Jak zaprząc rodziców, a przynajmniej członków rady rodziców, do roboty?
45. Jak uczynić dyrektora sojusznikiem rady rodziców?
46. Czy rada rodziców ma osobowość prawną, czy nie?
47. Czy rada rodziców płaci podatki?
48. Czy rada rodziców może zbierać 1% od podatku (jak różne organizacje)?
49. Pojawił się u nas pomysł, aby stworzyć w szkole stowarzyszenie – co nam to da w porównaniu z radą rodziców?
50. Czy radę rodziców można przekształcić w stowarzyszenie?

pobierz publikację

Grzegorz Całek Dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarządowych
Publikacja udostępniona za zgodą autora.