Stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” wobec konkursu na dyrektora szkoły

Stanowisko Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” wobec konkursu na dyrektora szkoły

23 maja 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” reprezentuje krytyczne stanowisko wobec regulacji, procedur i przebiegu konkursów na dyrektora szkoły według zapisów art. 36 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1999 roku. Obecnie obowiązujące regulacje prawne minimalizują wpływ środowiska szkoły na wybór osoby pełniącej kluczowe stanowisko w jednostce poprzez następujące deficyty:

1. Ograniczenie parytetu środowiska do 2 głosów (1 głos Rady Rodziców i 1 głos Rady Pedagogicznej) wobec 8 głosów środowisk zewnętrznych wobec codziennej rzeczywistości szkolnej.
2. Brak transparencji w kryteriach wyboru kandydata na dyrektora szkoły: brak jawnych i ogólnodostępnych wytycznych reprezentowanych środowisk dotyczących oceny przedstawianej koncepcji i kandydata.

3. Brak procedury umożliwiającej członkom komisji konkursowej zapoznanie się z koncepcją funkcjonowania szkoły przed dniem pracy komisji. W rezultacie członkowie komisji nie mają możliwości przedstawienia koncepcji swoim środowiskom. Ich głos reprezentuje więc siłą rzeczy ich samych a nie reprezentowane środowisko, które nie ma szans, przy obecnych regulacjach, na wypracowanie stanowiska dla swojego przedstawiciela w komisji wobec konkurencyjnych koncepcji i kandydatów.

4. Powyższe skutkuje w praktyce wyborem nie tyle koncepcji funkcjonowania szkoły, ile wyborem osoby. W rezultacie prace komisji konkursowej nie noszą znamion merytorycznej oceny, co odbywa się ze szkodą dla środowiska szkoły i jest czynnikiem zmniejszającym poziom zaufania społecznego do instytucji konkursu.

pobierz całą informację