Konferencja – Rodzice jako wolontariusze

Konferencja – Rodzice jako wolontariusze

19 grudnia 2011 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Popołudniową część konferencji otworzył dr Piotr Kostrzyński psycholog i pedagog, nauczyciel akademicki i dyrektor Społecznego LO nr 7 w Warszawie. W swojej prezentacji pokazał jak przepisy prawne ograniczają rolę rodziców w szkole publicznej pokazując jako pewien wzór do naśladowania szkołę społeczną, gdzie rodzice są partnerami i mają realny wpływ na życie szkoły.
W prezentacji pt. „Rodzice-uczestnicy edukacji, rodzice-wolontariusze – dlaczego nie należy bać się rodziców?” – uzasadniał jak partnerskie relacje z rodzicami ułatwiają pracę nauczycielom i dyrektorowi szkoły oraz wpływają na sukcesy edukacyjne uczniów. Swoje wystąpienie zilustrował fragmentami filmu „Klasa”.

pobierz prezentację

Jedną z bardziej nowatorskich prezentacji przedstawił Mariusz Budzyński, autor koncepcji pedagogicznej szkół ALA we Wrocławiu oraz opiekun merytoryczny programu wdrażającego tutoring rozwojowy w szkołach wrocławskich.
W prezentacji pt. „Tutoring szkolny – szansą na nową jakość w relacjach uczniowie – nauczyciele – rodzice” podkreślał, że celem tutoringu jest poznanie podopiecznego przez opiekuna i zbudowanie między nimi trwałej relacji. Ma to służyć dostosowaniu pracy wychowawczej do potrzeb ucznia, a w ostatecznym efekcie zwiększyć jego samodzielność i zdolność podejmowania decyzji, poprawić umiejętność wyboru drogi życiowej, pogłębić szacunek do innych i samoakceptację.
Najtrudniejszym jednak wyzwaniem tutora, podkreślał prelegent, jest kontakt z rodzicami podopiecznych. Nasuwa się pytanie, co zatem należy zrobić? Bez wątpienia najbardziej komfortowy dla rodziców może być osobisty kontakt z tutorem – akcentował prelegent. Aby jednak takim się stał, tutor powinien wyraźnie okazywać im szacunek, otwartość i rozumienie, tworzyć klimat współpracy, inicjować budowanie relacji, proponować indywidualne spotkania.

Zwykle trudno odmówić rodzicom troski o dziecko, dlatego zaproszenie ich do współtworzenia najbardziej optymalnych warunków jego rozwoju i wspólnego rozwiązywania jego problemów stanowić może podwaliny udanej współpracy, czyli takiej, która uznaje rodziców za pierwszych wychowawców, mających prawo i obowiązek wychowania. To oni powinni wyznaczać kierunki postępowania pedagogicznego wobec ich dziecka, dostosowanego do etapu jego rozwoju.

Podsumowując niezwykle ciekawe wystąpienie Mariusz Budzyński rekomendował jako główny cel działalności tutorów tworzenie swoistej wspólnoty szkolnej, w ramach której współdziałać mają ze sobą nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

pobierz prezentację
pobierz artykuł

Więcej informacji o tutoringu na www.tutoring.pl

Kolejnym prelegentem był Marcin Polak, twórca portalu edukacyjnego EDUNEWS.PL oraz współautor raportu pt. „Jak będzie zmieniać się edukacja? – wyzwania dla uczniów, nauczycieli i rodziców” przygotowanego na zlecenie Instytutu Obywatelskiego w listopadzie 2011 r. Raport pokazał jak będzie się zmieniać polska edukacja i w jaki sposób zmiany te wpłyną na kształtowanie się zupełnie nowej roli szkoły.

pobierz raport na: www.instytutobywatelski.pl

Apelem o pilne wprowadzenie do programów szkolnych edukacji medialnej i filmowej rozpoczęli swoje wystąpienie pt. „Edukacja medialna i filmowa – nowoczesny uczeń, rodzic i nauczyciel” dr Joanna Aksman, pedagog, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Jacek Przybylski, dyr. Krakowskiej Telewizji Internetowej przy Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego . Prelegenci przedstawili główne cele edukacji medialnej. Wśród nich wyróżnili:
– przygotowanie do krytycznego odbioru mediów,
– przygotowanie do korzystania z mediów jako narzędzi komunikacji społecznej oraz jako instrumentów rozrywki i zabawy.
Prelegenci zachęcali nauczycieli i rodziców do komunikowania się z dziećmi za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych i multimedialnych. Jacek Przybylski pokazał krótki film z zajęć medialnych prowadzonych na uczelni z dziećmi w wieku przedszkolnym. Uśmiechnięte buzie dzieci potwierdzały niezwykłą atrakcyjność, jaką było dla nich obcowanie z kamerą i analizowanie swoich zachowań zarejestrowanych na taśmie filmowej. Takie właśnie doświadczenia uczą dzieci krytycyzmu i dystansu do mediów oraz pozwalają zrozumieć cały mechanizm ich działania posumowali prelegenci.

pobierz prezentację i apel

Psycholog Agnieszka Borek przedstawiła jeden z elementów projektu prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z ORE „Rodzice są partnerami szkoły” – Nadzór Pedagogiczny – System Ewaluacji Oświaty SEO nowym źródłem informacji dla rodziców przy wyborze szkoły dla ich dziecka.
Prelegentka zachęcała rodziców do zapoznawania się z raportami gdyż jest to ogromne źródło wiedzy o szkole, poziomie nauczania, relacjach między nauczycielami, a uczniami i rodzicami oraz różnych formach aktywności uczniów jakie szkoła wspiera.

pobierz raporty szkoły na www.npseo.pl (w lewym górnym rogu sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły)

Późny wieczór zastał uczestników konferencji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Choć wszyscy byli zmęczeni ostatniemu prelegentowi dr Grzegorzowi Śpiewakowi udało się nie tylko pobudzić słuchaczy, ale też ich rozbawić. Współautor programu edukacji językowej deDomo, metodyk, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, miłośnik zabaw językowych z dziećmi zaprezentował zaskakującą metodę nauki jęz. angielskiego w domu, możliwą do zastosowania nawet przy niskich kompetencjach językowych rodziców. W prezentacji pt. „Jak oswoić język obcy – czyli o roli rodziców jako równoprawnych partnerów szkoły w edukacji językowej” – zachęcał rodziców, by podjęli wyzwanie uczenia języka angielskiego swoje dzieci wykorzystując różne sytuacje domowe, które w sposób naturalny sprzyjają uczeniu się. Rodzice jako ci pierwsi i najważniejsi nauczyciele swojego dziecka uczą swoje dzieci w najpełniejszym sensie tego słowa, uczą ale nie oceniają i nie robią testów i klasówek. Przechodzą do porządku dziennego nad niepowodzeniami, za to zawsze umieją dostrzec sukces dziecka, choćby najmniejszy i na tym sukcesie skupiają swoją i jego uwagę. „Obiektywna” ocena mamę i tatę mało obchodzi, im zależy na tym, by dziecko podejmowało kolejne próby. Bo tylko próbując wciąż i wciąż od nowa, możemy opanować złożone umiejętności, takie jak: chodzenie, jedzenie łyżką i widelcem czy mówienie po polsku. Anglicy określili to bardzo trafnie: „Education begins at home (Nauka zaczyna się w domu)”. I nie tylko zaczyna się, ale i kończy stuprocentowym sukcesem w nauczaniu języka ojczystego, który przecież zanim stanie się „ojczysty”, też jest dla dziecka „obcy”. Czy naprawdę możemy sobie pozwolić, by przesłanki takiego sukcesu pedagogicznego ignorować poza domem? A co na to szkoła, w jakim stopniu wspiera i rozwija kompetencje dziecka wyniesione z domu? – tym przewrotnym, retorycznym pytaniem zakończył swoje wystąpienie dr Grzegorz Śpiewak.

pobierz prezentację
pobierz artykuł

Więcej informacji o metodzie de Domo na: www.dedomo.pl i www.angielskidlarodzicow.pl

Podsumowania konferencji, zebrania rekomendacji od prelegentów dokonała prowadząca drugą część konferencji Elżbieta Piotrowska-Gromniak i zaprosiła gości na uroczysty bankiet do Szkoły Podstawowej nr 92 na Żoliborzu, współgospodarza konferencji.
Dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Biurem Edukacji m.st. Warszawy, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytutem Obywatelskim oraz wydawnictwami: „Fraszka Edukacyjna” i „Psychologia w szkole” uczestnicy otrzymali w materiałach szereg atrakcyjnych wydawnictw edukacyjnych, a firma „Staedtler” wyposażyła uczestników w firmowe ołówki z logo Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji. Kwartalnik „Psychologia w szkole” w pierwszym numerze w 2012 r. poświęcił konferencji znaczną część numeru pod przewrotnym tytułem – „Nadszedł czas rodziców”. Kwartalnik dostępny jest w dużych salonach prasowych oraz na www.charaktery.eu
Nieformalne podsumowanie konferencji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 92, gdzie na niezwykle uroczystą kolację zaprosiła nas Hanna Konwińska dyrektorka szkoły oraz firma HelpFood, fundator cateringu w dniu 26 listopada 2011 r. Kolacja połączona była z prezentacją filmu „Klasa”, do którego komentarz przygotowała i dyskusję poprowadziła Małgorzata Wirecka-Zemsta psycholog ds. relacji społecznych.
Pokaz filmu umożliwił nam dystrybutor SPI. SA, za co serdecznie dziękujemy.
Spotkania kuluarowe trwały do północy, rodzice z całej Polski i Europy mogli wymienić się doświadczeniami pozyskać partnerów do międzynarodowych projektów, zawrzeć przyjaźnie i spędzić miło czas w gościnnych progach i niepowtarzalnym klimacie Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy na Żoliborzu.
Fragmenty konferencji zostały wyemitowane w głównym wydaniu „Panoramy” w niedzielę 27 listopada 2011 r.

Wszystkim organizatorom, prelegentom, partnerom i uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę, wsparcie i zaangażowanie w stworzenie tej konferencji adresowanej przez Rodziców do Rodziców, Nauczycieli i Uczniów.

Zapraszamy Państwa do przyszłej współpracy na rzecz podwyższania jakości polskiej edukacji.

Elżbieta Piotrowska–Gromniak
z zespołem Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji

Strony: 1 2 3