Rozwój i wspieranie talentów u dzieci

Rozwój i wspieranie talentów u dzieci

13 kwietnia 2010 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W dniu 13 kwietnia 2010 roku odbyło się VI Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Rozwój i wspieranie talentów u dzieci – partnerskie współdziałanie rodziców i nauczycieli”.
Uczestników spotkania powitał Mirosław Sielatycki – zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (aktualnie podsekretarz stanu w MEN) oraz organizatorzy – Katarzyna Zakroczymska z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Elżbieta Piotrowska-Gromniak z Forum „Rodzice w Edukacji”.

Forum rozpoczęła Elżbieta Piotrowska-Gromniak:
Celem naszego spotkania jest zupełnie nowe spojrzenie na proces uczenia się. Mamy świadomość, że nasze dzieci będą żyły w świecie, jakiego nie znały poprzednie pokolenia. Ich przyszłość zależeć będzie od umiejętności i tempa przyswajania wiedzy, dokonywania nowych wyborów oraz uczenia się i przystosowywania przez całe życie. Z tych właśnie powodów pilnie potrzebne są nowe metody uczenia się, wspierania zdolności uczniów, rozwijania umiejętności społecznych i wykorzystywania nowoczesnych technologii.
Dziś chcemy przekonać Państwa, że nauka może być radością, nie zaś jedynie ciężką pracą. Jeśli wspólnie skoncentrujemy swoje działania na indywidualnym podejściu do ucznia i wspieraniu jego mocnych stron, to w końcu zarzucimy stare, skostniałe – i co ważne – nieefektywne! – metody nauczania, a młode pokolenia Polaków będą lepiej przygotowane do wyzwań czekających je w przyszłości.
Chcemy pokazać również, jak nieocenionym sojusznikiem szkoły w procesie edukacji są RODZICE, którzy nie tylko doskonale znają swoje dzieci, ale są zdolni do wielu poświęceń, żeby rozwijać i wspierać ich potencjał, oferując swoje wiedzę i umiejętności.

W dalszej części Elżbieta Piotrowska-Gromniak zapoznała słuchaczy z zasadniczymi dokumentami europejskimi, które pokazują, że Europa odchodzi od starego systemu edukacji, opartego na kształceniu masowym i wytycza nowe kierunki jej rozwoju oparte na zdefiniowanych potrzebach rynku pracy. Oto przytoczone przykłady:
„Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się” – to raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2000 roku, który wyznacza priorytety w edukacji XXI wieku
Raport ten był podstawą dla Rady Unii Europejskiej do określenia ośmiu kluczowych kompetencji, które dadzą absolwentom gwarancję sukcesu na rynku pracy przyszłości.
Polska stara się nadążać za wymogami europejskimi – podkreślała Elżbieta Piotrowska-Gromniak i zachęcała do zapoznania się z wymienionymi dokumentami uważając je za niezwykle pomocne przy wyborze kierunku studiów i planowaniu kariery zawodowej przez uczniów.

Kompetencje kluczowe wg Rady Unii Europejskiej – prezentacja

Powszechnie wiadomo, że o innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w przyszłości zadecyduje obecna efektywność systemu edukacyjnego. W społeczeństwie rośnie świadomość, że dzieci są dla nas bardzo cennym zasobem i musimy poświęcać im więcej uwagi INDYWIDUALNIE (a nie masowo), dlatego trzeba odchodzić od nauczania wyłącznie grupowego (klasowego), a zacząć wspierać zdolności i potencjał każdego ucznia. Kształcenie powinno być dostosowane do potrzeb dzieci przy aktywnym wsparciu i współpracy rodziców ze szkołą.
Pilnie potrzebna jest demokratyzacja życia szkoły, oraz zmiana postaw rodziców i nauczycieli oraz podjęcie próby dobrego zdefiniowania współodpowiedzialności za edukację oraz ustalenia zasad i metod współpracy przy wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży – akcentowała Elżbieta Piotrowska-Gromniak i zachęcała do zapoznania się z niezwykle istotnymi polskimi raportami, które mówią o potrzebach zmian w edukacji.

Raport o Kapitale Intelektualnym Polski z 2008 roku
Raport Polska 2030

Działania Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców wychodzą naprzeciw potrzebom środowisk edukacyjnych Warszawy i przygotowują rodziców do roli partnerów w edukacji ich dzieci – podkreślała Elżbieta Piotrowska-GromniakAnkiety jakie Państwo wypełniają na każdym forum, zgłaszając swoje potrzeby, sugestie, wątpliwości i pomysły są dla nas wskazówką przy konstruowaniu programów kolejnych spotkań – informowała prowadząca.

Program VI Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców koncentrował się na tematyce rozwoju i wspieraniu talentów.
Krystyna Kozak z Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy przedstawiła zebranym Warszawski system wspierania uzdolnionych – program „Wars i Sawa”, który znakomicie wpisuje się w europejskie, innowacyjne myślenie o edukacji. System ten skierowany jest do szkół, które chcą i potrafią odkrywać talenty uczniów, ale też czują się na siłach wspierać je i rozwijać.
Ważnym aspektem tego programu jest zindywidualizowany proces nauczania dla uczniów realizowany w partnerskiej współpracy z ich rodzicami.
Prezentacja Krystyny Kozak wzbudziła ogromne zainteresowanie rodziców, którzy pytali o wiele szczegółów programu.

Warszawski system wspierania uzdolnionych – program „Wars i Sawa”

Kolejna prezentacja „Umiejętności społeczne jako klucz do sukcesu” Teresy Grąziewicz-Jóźwik, psychologa, konsultanta w programie „Wars i Sawa” poświęcona była jednej z ośmiu kompetencji kluczowych.
Wiele mówi się ostatnio o niskim poziomie umiejętności społecznych Polaków oraz o wielkiej potrzebie nabywania tych kompetencji w szkole, nikt jednak nie wie, jak to wprowadzić w życie. Temat wywołał wiele pytań i refleksji wśród rodziców , których dzieci słabo radzą sobie w relacjach rówieśniczych. Wartka dyskusja w kuluarach oraz niezwykle emocjonalna wymiana doświadczeń między rodzicami świadczą o ważności i aktualności tematu zupełnie nie poruszanego w szkołach.

Umiejętności społeczne kluczem do sukcesu – prezentacja

Kolejnym punktem programu była prezentacja „Jak rozpoznać style uczenia się dziecka i wspierać jego mocne strony” przedstawiona przez Katarzynę Lotkowską z Instytutu Nowoczesnej Edukacji.
Prelegentka nawiązała do kolejnej z ośmiu najważniejszych kompetencji zdefiniowanych przez Radę Europy, jaką jest efektywne uczenie się oraz analityczne i kreatywne myślenie. W swoim wystąpieniu przedstawiła różne style uczenia się i pokazała słuchaczom jak rozpoznać styl uczenia się swojego dziecka. oraz jak dobrać metody pracy adekwatne do tego stylu.
Zwróciła też uwagę na ważną rolę, jaką odgrywa współpraca rodziców i nauczycieli we wspieraniu mocnych stron dziecka, stymulowaniu jego zdolności i rozwijaniu zainteresowań i pasji.
„Nasze szkoły przekazują uczniom dużo treści, ale rzadko wiedzę, jak się uczyć. Jest to błędne podejście, gdyż wiedza się dezaktualizuje, ulega zapomnieniu, a umiejętności ma się na całe życie. Dlatego całą swoją energię i umiejętności pedagogiczne powinniśmy skoncentrować na tym, by uczyć uczniów nabywania umiejętności uczenia się” – zakończyła swoje wystąpienia Katarzyna Lotkowska, entuzjastycznie żegnana przez słuchaczy.

Potencjał dziecka – prezentacja
Być rodzicem – artykuł

 

Druga część VI Forum przyjęła konwencję uczenia się poprzez zabawę. Agata Brańka i Rafał Banasiak z firmy Invention Group w prezentacji – „Robotyka moja pasja – wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji” pokazali, jak zgłębiać skomplikowane tajniki fizyki, elektroniki oraz oprogramowania w formie doskonałej zabawy.
Program zaproponowany przez prelegentów to coś zupełnie nowego w polskiej edukacji. Celem jego jest rozwój twórczego, wynalazczego myślenia u dzieci oraz ich wszechstronny rozwój poprzez przenikanie się kilku sfer poczynając od plastyki, a na eksperymentalnej fizyce kończąc. Odpowiednie ułożenie zadań wywołuje prawdziwą burzę mózgów u dzieci, a co najważniejsze, wszystko dzieje się w atmosferze doskonałej zabawy.
Atmosfera zabawy z robotami skonstruowanymi z klocków Lego i napędzanymi komputerowo tak zaabsorbowała i rozbawiła słuchaczy, że trudno było zakończyć prelekcję. Tylko obiecana na warsztatach kontynuacja walki robotów pozwoliła opanować sytuację.

Twój robot – prezentacja
Twój robot – artykuł

 

Na zakończenie VI Forum przedstawicielki Szkoły Podstawowej nr 217 z Rembertowa – Alina Idzikowska (nauczyciel) i Jolanta Dąbrowska (przewodnicząca Rady Rodziców) w prezentacji – „Szkolny Festiwal Edukacyjny – czyli nauka poprzez zabawę” – przedstawiły innowacyjny program edukacyjny realizowany od kilku lat przez szkołę.
Festiwale mają na celu uruchomienie całego potencjału środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli i rodziców) i stworzenie takiej formuły edukacyjnej, która nie tylko zaangażuje społeczność szkolną (rola integrująca), ale w oparciu o różnorodne umiejętności uczniów rodziców i nauczycieli (inteligencje wielorakie) i ich współdziałanie (praca zespołowa) w różnych obszarach doprowadzi do zrealizowania wspólnego projektu jakim jest Festiwal.
Wspólna realizacja projektu kształci kompetencje społeczne i umiejętności pracy w zespole, rozwija kreatywność i pozwala dostrzec liderów projektu, a sukces imprezy jest powodem do dumy dla wszystkich, którzy go współtworzyli. Festiwal bardzo motywuje uczniów do generowania nowych pomysłów by kolejna edycja była ciekawsza i doskonalsza od poprzedniej.
Informacje o festiwalach, zdjęcia i filmy dostępne na: www.sp217.pl

Spotkanie upłynęło w twórczej atmosferze przy ogromnym zaangażowaniu rodziców. Wiele pytań do prelegentów świadczy o ogromnym zainteresowaniu tematem. Wśród wytrwałych uczestników zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez firmę Staedtler i wydawnictwo „Fraszka Edukacyjna”.
Prowadząca spotkanie Elżbieta Piotrowska-Gromniak podsumowała spotkanie, podziękowała uczestnikom i zaprosiła do udziału w warsztatach i zajęciach pokazowych.

Opracowanie: Edyta Kolasińska-Bazan, Elżbieta Piotrowska-Gromniak

Warsztaty:

Rozwiń swój kreatywny umysł – czyli jak rodzice we współpracy ze szkołą mogą kształtować twórcze zachowania u dzieci
Teresa Kosiarek, Fundacja „Wspierania i rozwoju kreatywności”

Myśl jak Leonardo da Vinci – połączenie burzy mózgów, nowoczesnych technologii i świetnej zabawy w procesie uczenia się
Rafał Banasiak i Agata Brańska, Invention-Group
(zajęcia dla dzieci)

Jak wspierać dziecko w procesie uczenia się w oparciu o inteligencje wielorakie
Katarzyna Lotkowska, Instytut Nowoczesnej Edukacji

Jak rozwijać umiejętności społeczne?
Teresa Grąziewicz–Jóźwik – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 w Warszawie, koordynator ds. dzieci zdolnych Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych dla Dzielnicy Śródmieście, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności

Jak efektowne eksperymenty tłumaczą zjawiska naukowe, pobudzają wyobraźnię widzów oraz zachęcają ich do odkrywania Nauki w życiu codziennym
pokaz naukowy dla rodziców i dzieci „Tajniki aerodynamiki” – Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Zapisz