Image

Posts By Grzegorz Wnorowski

Latest Posts | By Grzegorz Wnorowski
Konferencja – Szanse i perspektywy
9 lat ago

Konferencja – Szanse i perspektywy

II edycja konferencji Szkoła Partnerska pt. „Szanse i perspektywy” odbyła się we wrześniu 2006 roku na Politechnice Warszawskiej.Zorganizowali ją również rodzice we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.Po analizie ankiet przeprowadzonych na pierwszej konferencji dowiedzieliśmy się, że największym problemem rad rodziców jest komunikacja z dyrektorami szkół. Dlatego tym razem na konferencję zaprosiliśmy również dyrektorów szkół.W konsekwencji na Politechnice Warszawskiej spotkało się ponad dwustu przedstawicieli rad rodziców i dyrektorów szkół warszawskich. Konferencja została wysoko oceniona zarówno przez uczestników jak i głównego partnera – Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

Read More

Konferencja – Budowanie relacji
9 lat ago

Konferencja – Budowanie relacji

I Warszawska Konferencja Szkoła Partnerska pt. „Budowanie relacji i współpracy między rodzicami, nauczycielami i uczniami drogą do tworzenia szkoły przyjaznej i obywatelskiej” odbyła się we wrześniu 2005 roku we współpracy z CODN.Sala konferencyjna w CODN wypełniona była po brzegi, a wśród uczestników znaleźli się nie tyko rodzice, ale też dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele licznych instytucji oświatowych z Ministerstwem Edukacji Narodowej włącznie.Konferencję prowadziła Elżbieta Piotrowska- Gromniak.

Read More

Rozwój i wspieranie talentów u dzieci
9 lat ago

Rozwój i wspieranie talentów u dzieci

W dniu 13 kwietnia 2010 roku odbyło się VI Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Rozwój i wspieranie talentów u dzieci – partnerskie współdziałanie rodziców i nauczycieli”.Uczestników spotkania powitał Mirosław Sielatycki – zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (aktualnie podsekretarz stanu w MEN) oraz organizatorzy – Katarzyna Zakroczymska z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Elżbieta Piotrowska-Gromniak z Forum „Rodzice w Edukacji”.

Read More

Klimat szkoły – budowanie atmosfery wspierającej uczenie się
10 lat ago

Klimat szkoły – budowanie atmosfery wspierającej uczenie się

14 września 2009 roku odbyło się V Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Klimat szkoły – budowanie atmosfery wspierającej uczenie się i rozwój uczniów. Rola rodziców w budowaniu klimatu szkoły.”Celem spotkania było przekonanie rodziców o potrzebie budowania autentycznego partnerstwa edukacyjnego w środowisku szkolnym, które przekłada się na przyjazną atmosferę nauki.Szereg badań brytyjskich i skandynawskich potwierdza, że dobry, wspierający klimat społeczny szkoły sprzyja osiągnięciom uczniów, ich motywacji do nauki i satysfakcji ze szkoły. Osiągają oni lepsze wyniki i lepiej rozwijają swój potencjał intelektualny, a w atmosferze emocjonalnego bezpieczeństwa łatwiej budują więzi społeczne i przyjażnie.

Read More

O jakości uczenia się
10 lat ago

O jakości uczenia się

14 maja 2009 roku odbyło się IV Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „O jakości uczenia się – wspólny cel rodziców i szkoły.”Celem spotkania było zapoznanie uczestników z następującymi zagadnieniami:-informacja o podstawowych dokumentach szkoły-wyzwania, jakie stoją przed szkołą w chwili wejścia w życie nowej podstawy programowej-jak my, rodzice poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców, możemy włączyć się w działania szkoły i wpływać na jakość nauczania.

Read More

Rodzice a zmiany w szkole
10 lat ago

Rodzice a zmiany w szkole

25 kwietnia 2009 roku odbyło się III Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Rodzice a zmiany w szkole.”Celem spotkania było zapoznanie uczestników z założeniami polityki edukacyjnej m.st. Warszawy zmierzającej do budowania partnerstwa edukacyjnego w środowisku szkolnym we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz z organizacjami pozarządowymi.Spotkanie z Krystyną Szumilas wiceminister z MEN pozwoliło uczestnikom na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wprowadzanej reformy.Mirosław Sielatycki zastępca dyrektora Biura Edukacji w krótkim wystąpieniu powitał rodziców i przedstawił kierunki polityki oświatowej stolicy, której celem jest budowanie partnerstwa edukacyjnego w środowisku szkolnym. Dlatego działania zmierzające do zmiany wizerunku szkół, aktywizację społeczną uczniów oraz porozumienie i współpraca szkół z rodzicami wpisane zostały w politykę miasta i są realizowane przez forum rodziców, seminaria, spotkania, warsztaty i szkolenia.

Read More

Zdrowie Dzieci Naszą Troską – seminarium
10 lat ago

Zdrowie Dzieci Naszą Troską – seminarium

24 marca 2009 roku w stołecznym Ratuszu odbyło się seminarium pt. „Zdrowie Dzieci Naszą Troską”, w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz rodzice.Organizatorami spotkania byli: Forum Rodzice Edukacji, Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy, Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, Akademia Zdrowia-„NaNowo” i Centrum Kształcenia.

Celem spotkania było promowanie aktywności fizycznej i upowszechnianie ruchu jako najbardziej wszechstronnego sposobu rozwoju dziecka. Ruch i prawidłowe żywienie to dobra kondycja, energia, radość życia i osiągnięcia w nauce. To klucz do zdrowia i sukcesów, jakie wspólnie chcemy zapewnić naszym dzieciom.

Read More

Bezpieczna szkoła zależy od nas
12 lat ago

Bezpieczna szkoła zależy od nas

20 października 2008 r. w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się II Warszawskie Forum Rodziców pt.„Bezpieczna szkoła zależy od nas”.Patronat nad Forum objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.Spotkanie prowadziła Elżbieta Piotrowska-Gromniak.Celem spotkania było omówienie różnych aspektów bezpieczeństwa w szkole – od poziomu hałasu i zbyt ciężkich plecaków po bezpieczeństwo psychiczne. Staraliśmy się również, przy współpracy licznych organizacji pozarządowych, odpowiedzieć na pytanie, jak pomóc dziecku, któremu w szkole dzieję się krzywda. Ważnym partnerem w tych działaniach są rodzice, którzy powinni być włączani w proces edukacji i współtworzyć klimat szkoły. W atmosferze autentycznego partnerstwa edukacyjnego opartego na współdziałaniu, dobrych relacjach i wzajemnym zaufaniu możemy stworzyć twórcze i kreatywne środowisko szkolne, gdzie dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe.

Read More

Rady Rodziców w warszawskich szkołach i przedszkolach
12 lat ago

Rady Rodziców w warszawskich szkołach i przedszkolach

9 listopada 2007 roku odbyło się I Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Rady Rodziców w warszawskich szkołach i przedszkolach”.

Organizatorami spotkania było Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Forum Rodzice w Edukacji.W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, przedstawiciele Rad Rodziców i stowarzyszeń rodzicielskich i nauczycielskich, urzędnicy oświatowi i inne osoby zainteresowane rolą rodziców w edukacji dzieci w szkole.Zależało nam by pokazać jak funkcjonują Rady Rodziców w wybranych szkołach warszawskich, jakie korzyści może mieć szkoła ze współpracy z rodzicami oraz upowszechnić informacje o zmianach w ustawie o systemie oświaty wprowadzających obligatoryjne funkcjonowanie Rad Rodziców w szkołach publicznych.

Read More